Vyhledávání:

rozšířené

ANACID SUSP. 12x5ML (SÁČKY)
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.

ANACID SUSP. 12x5ML (SÁČKY)

Výrobce:TEVA
Katalog. číslo:000936642
Kód SÚKL:0045310
Kód PDK:8594737001611
FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA:Léčiva k terapii onemocnění spojených s poruchou acidity
Běžná cena v obchodech: 59 (vč. DPH)
Naše cena: 55 Kč (vč. DPH)
DPH:10%
Ušetříte: 4 Kč
Počet ks
Jedná se o humánní lékový přípravek.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

sp.zn. sukls177322/2013
Příbalová informace: informace pro pacienta
ANACID
(Magnesii hydroxidum, Algeldrati suspensio)
perorální suspenze
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek těsně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře
nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýcholi nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci (viz. bod 4)
Pokud se do 14 dní nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1.Co je přípravek ANACID a k čemu se používá
2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ANACID užívat
3.Jak se přípravek ANACID užívá
4.Možné nežádoucí účinky
5.Jak přípravek ANACID uchovávat
6.Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek ANACID a k čemu se používá
Přípravek ANACID pomáhá při pálení žáhy, nadýmání a žaludečních potížích.
Jedná se o směs slabě bazických látek, které v žaludku váží kyselinu chlorovodíkovou a vytvořením
ochranného filmu i mechanicky chrání žaludeční sliznici.
Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat dospělí i děti od 14 let při zvýšené kyselosti žaludeční
šťávy, pálení žáhy, funkčních poruchách trávení, žaludečních obtížích vyvolaných dietní chybou,
alkoholem nebo kouřením.
Pouze na doporučení lékaře lze přípravek užívat u dětí ve věku 6-14 let, nebo u dospělých při
žaludečním nebo dvanáctníkovém vředu, zánětu žaludeční sliznice a žaludečních obtížích vyvolaných
užíváním léků. Rovněž užívání přípravku nemocnými s těžšími poruchami ledvin nebo dlouhodobější
podávání dětem je možné pouze na doporučení lékaře.
O užívání tohoto přípravku u těhotných a kojících žen je vhodné se poradit s lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost než začnete přípravek ANACID užívat
Neužívejte přípravek ANACID
Jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku přípravku ANACID
(uvedenou v bodě 6).
Nepodávejte dětem do 6 let.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ANACID se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže trpíte těžší poruchou ledvin.
Děti a dospívající:
Přípravek ANACID není určen k léčbě dětí mladších 6 let. Léčba dětí ve věku od 6 do 14 let je možná
na základě doporučení lékaře.
Dakší léčivé přípravky a přípravek ANACID
Přípravek zpomaluje vstřebávání různých léčiv jako jsou např. antibiotika, sulfonamidy a
protizánětlivé léky (salicyláty). Proto se doporučuje podávání jiných léků nejméně 2 hodiny před nebo
po podání přípravku ANACID.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné dově užíval
(a) nebo které možná budete užívat.Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se o vhodnosti užívání tohoto přípravku s lékařem.
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek ANACID nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Přípravek ANACID obsahuje:
malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.
sorbitol. Pokud trpíte nesnášenlivostí některého z cukrů, informujte svého lékaře dříve, než začnete
přípravek užívat.
natrium – benzoát a kyselinu benzoovou – tyto mohou mírně dráždit sliznice.
Jeden sáček (= 5 ml) obsahuje 4,5 mg sodíku.
3. Jak se přípravek ANACID užívá
Vždy užívejte tento léčivý přípravek přesně podle pokynů uvedených v příbalové informaci nebo
podle instrukcí svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jisti kontaktujte svého lékaře nebo
lékárníka.
Dospělí a dospívající nad 14 let:
Dávkování je individuální, při dlouhodobé léčbě se obvykle podává 4-6krát denně 5 ml (= 1 sáček), a
to 1 až 3 hodiny po jídle. U některých méně závažných stavů se podává jednorázově 1 sáček při
obtížích.
Děti 6-14 let:
U dětí je obvyklá dávka 1 sáček 2-4krát denně, a to 1 až 3 hodiny po jídle, nebo jednorázově 1 sáček
při obtížích. Přípravek je však nutno užívat jen na doporučení lékaře, který rovněž určí dobu léčby.
Před použitím je třeba obsah sáčku promnout mezi prsty.
Pokud do dvou týdnů příznaky neustoupí nebo se stav zhorší nebo se vyskytnou neobvyklé reakce, je
třeba se poradit s lékařem.
Dlouhodobé podávání je možné pouze na doporučení lékaře.
Jestliže jste použil(a) více přípravku ANACID, než jste měl(a)
Při předávkování nebo požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek ANACID
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil (a) vynechanou dávku.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ANACID nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při vysokých dávkách (nad 200 ml denně) a při dlouhodobé léčbě může dojít k omezení vstřebávání ze
střeva. Dále může užívání přípravku vést k měknutí kostí u starších lidí a poruchám funkce ledvin u
mladších jedinců. Při silně snížené funkci ledvin může dlouhodobé užívání způsobit zvýšené hladiny
hořčíku v krevním séru, co se projeví žízní, nízkým krevním tlakem a útlumem reflexů.
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci,
oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouciucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku
5. Jak přípravek ANACID uchovávat
Uchovávejte mimo dohleda dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek ANACID obsahuje
Léčivými látkami jsou Magnesii hydroxidum 258 mg a Algeldrati suspensio odpovídá aluminii
hydroxidum 388 mg v 5 ml suspenze (= 1 sáček).
Pomocnými látkami jsou: glycerol 85%, sorbitol 70% nekrystalizující, natrium-benzoát, kyselina
benzoová, silice kůry skořicovníku ceylonského, ethanol 96% a čištěná voda.
Jak přípravek ANACID vypadá a co obsahuje toto balení
Sáček je tvořen kombinovanou folií (papír – polyetylén – hliník – polyetylén), krabička.
Přípravek ANACID je bílá, časem sedimentující suspenze skořicové vůně.
Velikost balení: 12 nebo 30 sáčků po 5 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
TEVA Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, PSČ 747 70 Opava,-Komárov, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
22.11.2013

Zpět na předchozí stránku.

Články

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?

Doporučte nás

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.