Vyhledávání:

rozšířené

BRUFEN 400 POR. TBL. FLM. 30x400MG
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.
AKCE!

BRUFEN 400 POR. TBL. FLM. 30x400MG

Výrobce:Abbott
Katalog. číslo:002941707
Kód SÚKL:185625
Kód PDK:3125961
FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA:Protizánětlivá a protirevmatická léčiva
Běžná cena v obchodech: 58 (vč. DPH)
Naše cena: 49 Kč (vč. DPH)
DPH:10%
Ušetříte: 9 Kč
Počet ks
Brufen obsahuje 400 mg ibuprofenu v 1 tabletě, 3-4x denně 1 tableta, pro léčbu bolesti
KI: těhotenství, děti do 12 let

Jedná se o humánní léčivý přípravek.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

1
sp.zn.sukls135095/2014
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
BRUFEN 400
potahované tablety
(Ibuprofenum)
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud užívá Brufen 400 dospívající, musí navštívit lékaře vždy již po 3 dnech léčby.
- Pokud se do 3 -5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Brufen 400 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brufen 400 užívat
3. Jak se přípravek Brufen 400 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Brufen 400 uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. CO JE BRUFEN 400 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Brufen 400 je nesteroidní antirevmatikum s výrazným účinkem snižujícím horečku
(antipyretickým), tlumícím bolest (analgetickým) i u bolestivých stavů nerevmatického původu
a s účinkem protizánětlivým (antiflogistickým).
U nemocných s revmatickým onemocněním kloubů Brufen zmenšuje bolest, ranní ztuhlost,
místní příznaky zánětu (otok, zčervenání), a tím zvyšuje pohyblivost kloubů.
Brufen 400 se užívá:
- ke snižování horečky
- k léčbě mírné a střední bolesti, např. bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů,
pooperační bolesti, bolesti při poraněních měkkých tkání, jako je pohmoždění nebo
podvrtnutí
- při bolestech svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění
- při bolestivé menstruaci
- na doporučení lékaře při revmatických onemocněních.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
BRUFEN 400 UŽÍVAT
Neužívejte přípravek
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto
přípravku
2
- jestliže jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné protizánětlivé léky,
což se projevuje jako průduškové astma, kopřivka, otok nebo rýma
- pokud se u vás vyskytuje aktivní vřed žaludku nebo dvanáctníku (nebo pokud se u vás
vyskytl opakovaně v minulosti)
- jestliže se u vás v minulosti vyskytlo krvácení z trávicího traktu, jež bylo vyvoláno
léčbou nesteroidními protizánětlivými léky
- jestliže máte zvýšenou tendenci ke krvácení nebo aktivní krvácení
- pokud trpíte závažným srdečním selháváním
- pokud trpíte závažným selháním jater
- pokud trpíte závažným selháním ledvin (glomerulární filtrace nižší než 30 ml/min)
- pokud trpíte výraznou dehydratací (způsobenou např. zvracením, průjmem nebo
nedostatečným příjmem tekutin)
- Přípravek nesmí užívat ženy ve 3. třetině těhotenství, pouze na doporučení lékaře ho
užívají ostatní těhotné a kojící ženy
- Pro vysoký obsah léčivé látky není přípravek Brufen 400 vhodný pro děti do 12 let
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Brufen 400 je zapotřebí, pokud se vás týká
některý z níže uvedených bodů.
V následujících případech užívejte přípravek pouze po poradě s lékařem.
- Pokud trpíte onemocněním trávicího traktu, můžete přípravek užívat pouze se zvýšenou
opatrností, neboť u vás může zvýšit riziko krvácení a dalších komplikací v trávicím
traktu. U nemocných s chronickým zánětlivým střevním onemocněním (ulcerózní
kolitida, Crohnova choroba) může dojít ke zhoršení těchto onemocnění. Zvýšené riziko
krvácení do trávicího traktu je u pacientů, kteří v minulosti měli vřed žaludku nebo
dvanáctníku.
- Jestliže trpíte astmatem, může u vás přípravek Brufen 400 zvyšovat riziko vzniku
bronchospasmu (křečovitého sevření průdušek).
- Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo
máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku,
vysoký cholesterol nebo kouříte).
- Pokud užíváte léky ovlivňující krevní srážlivost, může u vás i Brufen 400, podobně
jako jiné léky z této skupiny, prodlužovat dobu krvácení nebo vést ke vzniku vředů.
- Zvýšená opatrnost je nutná při těžké dehydrataci (odvodnění organismu). Tento stav
může nastat např. v důsledku zvracení, průjmu nebo po větší operaci.
- Pokud trpíte onemocněním ledvin, je nutné užívat přípravek Brufen 400 pouze se
zvýšenou opatrností a vždy v nejnižší účinné dávce, neboť léčiva z této skupiny mohou
zhoršit funkci ledvin. Stejná opatření platí i v případě, že trpíte vážnějším
onemocněním jater.
Léky jako je Brufen 400 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových
cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá
doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Vzácně byl u pacientů léčených ibuprofenem zaznamenán i výskyt “sterilního” zánětu
mozkových blan. Výskyt tohoto onemocnění je však pravděpodobnější u pacientů, jež trpí
onemocněním pojivové tkáně, patřícím mezi tzv. “kolagenózy”, např. lupus erythematodes.
Přípravek Brufen by neměl být podáván spolu s jinými nesteroidními protizánětlivými léky.
Tak jako jiná nesteroidní antirevmatika, i Brufen může maskovat známky infekčního
onemocnění.
Ibuprofen může dočasně inhibovat funkci krevních destiček.
Během planých neštovic by se přípravek neměl užívat.
Velmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné kožní
reakce, z nichž některé byly fatální, včetně exfoliativní dermatitidy, Stevens-Johnsonova
syndromu a toxické epidermální nekrolýzy.
Velmi vzácně se mohou vyskytnout závažné akutní hypersenzitivní reakce (například
anafylaktický šok).
3
Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u
žen. Z tohoto důvodu se jeho užití nedoporučuje u žen, které se pokoušejí otěhotnět, mají
potíže s otěhotněním, nebo jsou pro tyto potíže vyšetřovány. Po přerušení užívání dojde
k úpravě.
U dehydrovaných dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.
Riziko vzniku nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou přípravku a u starších osob,
pacienti by proto měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou a v léčbě pokračovat nejkratší
možnou dobu, nutnou k léčbě příznaků.
Konzumace alkoholu je třeba se vyvarovat, jelikož může zesílit nežádoucí účinky nesteroidních
antirevmatik, především těch, které postihují trávicí ústrojí a centrální nervový systém.
Při delším užívání jakýchkoli léků proti bolesti se může objevit bolest hlavy, která nemůže být
léčena podáváním vyšších dávek léčivého přípravku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Brufen a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte,
nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s Brufenem
užívat nějaký jiný i volně prodejný lék, poraďte se s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.
Kyselina acetylsalicylová, jiné protizánětlivé léky (včetně tzv. inhibitorů COX-2), léky
ovlivňující srážlivost krve (např. warfarin), léky působící proti shlukování krevních destiček,
kortikoidy a léky k léčbě deprese, zvané SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu)
zvyšují riziko vzniku nežádoucích účinků v oblasti zažívacího ústrojí včetně krvácení a vzniku
žaludečního vředu.
Ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie)
v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky.
Ibuprofen může snižovat účinky léků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku (např. tzv.
ACE inhibitorů) a močopudných léků (tzv. diuretik). Diuretika mohou zároveň zvyšovat
nežádoucí účinky ibuprofenu.
Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid,
sulfinpyrazon).
Při současném užití s chinolonovými antibiotiky (např. nolicin, ofloxin, ciplox) může ibuprofen
zvýšit riziko vzniku křečí způsobených těmito antibiotiky.
Ibuprofen může potlačovat účinek léků s kyselinou acetylsalicylovou (např. anopyrin,
acylpyrin) na shlukování krevních destiček.
Užívání ibuprofenu může také zvyšovat možné nežádoucí účinky až toxické působení těchto
léčiv: takrolimu, zidovudinu, cyklosporinu, mifepristonu.
Ibuprofen může prodloužit vylučování aminoglykosidů z organismu.
Ibuprofen může zvyšovat účinky léčiv k léčbě diabetu, obsahujících deriváty
sulfonylmočoviny. Při současném užití těchto léčiv byly vzácně zaznamenány případy
hypoglykémie (nízké hladiny krevního cukru v krvi).
Ibuprofen může mít vliv na vylučování methothrexátu. Současné podávání ibuprofenu a
cholestyraminu může snižovat vstřebávání ibuprofenu v trávicím traktu. Současné podávání
ibuprofenu s inhibitory CYP2C9 (např. vorikonazolu či flukonazolu užívaných k léčbě
plísňových infekcí) může zvýšit citlivost k ibuprofenu.
Rostlinné přípravky: přípravky obsahující jinan dvoulaločný (ginkgo biloba) mohou zvyšovat
riziko krvácení, pokud jsou užívány současně s ibuprofenem.
Užívání přípravku Brufen 400 s jídlem a pitím
Rychlejšího účinku lze dosáhnout podáním dávky na lačný žaludek. Pacientům s citlivým
žaludkem je doporučeno užívat ibuprofen spolu s jídlem.
4
Tablety přípravku Brufen 400 je třeba zapít dostatečným množstvím vody. Mají být užívány
celé, bez kousání, půlení, drcení nebo cucání, aby nedocházelo k nepříjemným pocitům
v ústech nebo podráždění hrdla.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Brufen 400 se nesmí užívat v posledních 3 měsících těhotenství, jeho podávání však
není doporučeno během celého těhotenství a v průběhu porodu. Dlouhodobé podávání
ibuprofenu kojícím matkám se nedoporučuje. Pokud je přípravek užit pouze krátkodobě
v dávce doporučené ke zmírnění akutní bolesti nebo ke snížení horečky, není třeba kojení
přerušit. V první a druhé třetině těhotenství nebo při kojení užívejte proto přípravek pouze na
doporučení lékaře.
Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při léčbě ibuprofenem může dojít k prodloužení reakčního času pacienta. Toto by mělo být
zohledněno v případech, kdy je vyžadována zvýšená pozornost, např. při řízení vozidla nebo
obsluze strojů.
U některých pacientů užívajících ibuprofen se mohou objevit závratě, točení hlavy, zrakové
změny a jiné poruchy centrálního nervového systému. Vzhledem k tomu, že se mohou objevit
tyto nežádoucí účinky, nevykonávejte činnosti, jako je řízení vozidla nebo obsluha strojů,
pokud si nejste jist(a), že léčba ibuprofenem nemá vliv na Vaši schopnost tyto aktivity
vykonávat.
Důležité informace o některých složkách přípravku Brufen 400
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK BRUFEN 400 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Brufen 400 přesně podle pokynů uvedených v této příbalové
informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pouze pro krátkodobé perorální užití (užití ústy).
Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší
dobu nutnou ke zlepšení příznaků.
Dospělí a dospívající od 12 let:
Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě bolesti nebo horečky je 1 potahovaná tableta Brufenu 400
jako jednorázová dávka nebo až třikrát denně s odstupem 4-6 hodin mezi jednotlivými
dávkami. Maximální denní dávka je 1200 mg.
U revmatických onemocnění se denní dávka obvykle pohybuje od 1200-1600 mg, avšak
přesnou dávku určí vždy lékař, který může dávku zvýšit až do 2400 mg, rozdělených do
několika dávek. Dávka 2400 mg denně by však neměla být překročena.
U starších pacientů (nad 65 let) není nutná úprava dávkování.
Přípravek Brufen 400 není určen dětem a dospívajícím do 12 let věku. Pro tuto skupinu jsou
dostupné jiné lékové formy ibuprofenu.
5
Pokud u dospělých horečka neustupuje do 3 dnů a bolest do 5 dnů nebo se vyskytnou jakékoliv
neobvyklé reakce, je třeba se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle
než 7 dní.
Při užívání přípravku bez lékařského předpisu je maximální denní dávka omezena na 1200 mg
(3 tablety) na den.
Pokud je u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se
zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.
Tablety přípravku Brufen 400 zapijte dostatečným množstvím vody. Mají být užívány celé, bez
kousání, půlení, drcení nebo cucání, abyste předešel(a) nepříjemným pocitům v ústech nebo
podráždění hrdla. Rychlejšího účinku lze dosáhnout podáním dávky na lačný žaludek.
Pacientům s citlivým žaludkem je doporučeno užívat ibuprofen spolu s jídlem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Brufen 400, než jste měl(a)
Příznakem předávkování jsou nevolnost, zvracení, závrať, bolesti břicha, letargie, sucho v
ústech, křeče a zřídka ztráta vědomí nebo útlum dýchacího systému. V případě vážného
předávkování může dojít k selhání ledvin a poškození jater.
Při podezření na předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem navštivte ihned lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brufen 400
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Brufen 400 nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je při krátkodobé léčbě obvykle dobře snášen. Nežádoucí účinky hlášené
v souvislosti s užíváním přípravku Brufen 400 jsou stejné jako nežádoucí účinky hlášené
v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními antirevmatiky.
Při užívání ibuprofenu se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, které jsou seřazeny
dle četnosti výskytu:
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, plynatost,
trávící obtíže, bolesti břicha, krvácení z trávicího traktu (do černa zbarvená stolice nebo
zvracení krve), závratě, únava.
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): rýma, zánět žaludku, dvanáctníkový
vřed, žaludeční vřed, vřed v ústech, proděravění sliznice trávicího traktu, zánět jater, žloutenka,
porucha jaterních funkcí, astma, zúžení průdušek, dušnost, nespavost, pocit mravenčení, bolesti
hlavy, ospalost, úzkost, vyrážka, kopřivka, svědění, purpura (tečkovité krvácení do kůže),
angioedém (otok vznikající na různých místech organismu např. podkoží obličeje, sliznice
dýchacího a trávicího ústrojí a způsobující obtíže podle postiženého místa), zvýšená citlivost
kůže na slunce, poruchy vidění, poruchy sluchu.
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): poškození jater, deprese, zmatenost, optická
neuritida (zánět zrakového nervu), toxická optická neuropatie, poruchy rovnováhy, zvonění
v uších, otoky.
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): sterilní zánět mozkových blan, zánět
slinivky břišní, selhání jater, různé formy poruchy ledvin např. zánět ledvin, nefrotický
syndrom (soubor příznaků při onemocnění ledvin) a akutní selhání ledvin, srdeční selhání,
infarkt myokardu, snížení počtu některých krevních elementů (např. červených či bílých
krvinek, destiček), zvýšený krevní tlak, těžké reakce z přecitlivělosti, těžké formy kožních
reakcí.
6
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Při výskytu závažnějších reakcí jako otok obličeje, nebo dušnost, dále poruchy vidění nebo
černě zbarvená stolice, přerušte užívání přípravku a ihned vyhledejte lékaře. Užívání léčiv jako
Brufen 400 může být spojeno s mírně zvýšeným rizikem srdečního infarktu nebo mozkové
mrtvice.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
5. JAK PŘÍPRAVEK BRUFEN 400 UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkem.
Přípravek Brufen 400 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Brufen 400 obsahuje
Léčivá látka: Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě
Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, hypromelosa,
mastek, oxid titaničitý.
Jak přípravek Brufen 400 vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Brufen 400 jsou bílé oválné potahované tablety
Velikost balení: 4,10, 20, 30 nebo 100 tablet
Držitel rozhodnutí o registraci
BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Ludwigshafen, Německo
Famar SA, Anthousa, Attiki, Řecko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.4.2015

Zpět na předchozí stránku.

Články

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?

Doporučte nás

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.