Vyhledávání:

rozšířené

SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA RCT. SUPP. 10x2,06G
Kliknutím zobrazíte detail obrázku.

SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA RCT. SUPP. 10x2,06G

Výrobce:Zentiva
Katalog. číslo:000036880
Kód SÚKL:0003688
Kód PDK:8594739047907
FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA:Léčiva k terapii funkčních poruch trávícího traktu
Běžná cena v obchodech: 79 (vč. DPH)
Naše cena: 69 Kč (vč. DPH)
DPH:10%
Ušetříte: 10 Kč
Počet ks
Jedná se o humánní léčivý přípravek.
Čtěte pečlivě příbalový leták.

1
sp.zn. sukls52896/2012
Příbalová informace: informace pro uživatele
SUPPOSITORIA GLYCERINI LÉČIVA
čípky
glycerolum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Suppositoria glycerini Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Suppositoria glycerini Léčiva používat
3. Jak se přípravek Suppositoria glycerini Léčiva používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Suppositoria glycerini Léčiva uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Suppositoria glycerini Léčiva a k čemu se používá
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Glycerin (glycerolum), obsažený v čípku, na sebe váže vodu, změkčuje stolici a zvětšuje její objem v
dolní části tlustého střeva a usnadňuje tak její odchod při zácpě. Účinek se dostaví za 10 - 20 minut po
použití.
Čípky Suppositoria glycerini Léčiva používají dospělí, dospívající a děti starší než 10 let při zácpě
různého původu, např. při změně prostředí, životosprávy, při dlouhodobém upoutání na lůžku, po
operaci, při zahuštěné a zatvrdlé stolici, v těhotenství, v šestinedělí a při kojení, při dlouhodobé zácpě
k nácviku pravidelného odchodu stolice.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Suppositoria glycerini Léčiva
používat
Nepoužívejte přípravek Suppositoria glycerini Léčiva:
- Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- Při bolestivých trhlinkách v oblasti řitní
- Při krvácejících hemoroidech.
Přípravek není určen pro děti mladší než 10 let.
Upozornění a opatření
2
Na přípravek může vzniknout návyk, nedoporučuje se proto jeho nepřetržité denní používání po dobu
delší než 1 týden. Při zácpě dodržujte vhodnou životosprávu (dostatek pohybu, strava bohatá na
vlákniny, tj. ovoce, zelenina, celozrnné pečivo, dostatečné množství tekutin apod.).
Při krvácení z konečníku nebo nemožnosti se vyprázdnit po použití těchto čípků vyhledejte lékaře,
může jít o závažné onemocnění.
Před použitím přípravku Suppositoria Glycerini Léčiva se poraďte se svým lékařem, pokud trpíte
dlouhodobou zácpou.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Suppositoria glycerini Léčiva déle než 1 týden.
Další léčivé přípravky a přípravek Suppositoria Glycerini Léčiva
Přípravek se prakticky nevstřebává, proto používání těchto čípků neovlivňuje účinky jiných léků
současně užívaných. Nepoužívejte však současně s tímto přípravkem bez porady s lékařem jiné léky v
čípkové formě.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že
používáte Suppositoria glycerini Léčiva.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek je možno používat v těhotenství a při kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.
3. Jak se přípravek Suppositoria Glycerini Léčiva používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování a způsob použití
Dospělí, dospívající a děti starší než 10 let si podle potřeby zavádějí 1 čípek do konečníku. Přípravek
vyvolá vyprázdnění stolice za 10-20 minut po zavedení čípku.
Nácvik vyprázdnění stolice u návykové zácpy
Ráno po probuzení vypijte sklenici vody nebo čaje, za půl hodiny se nasnídejte a po snídani zaveďte
do konečníku 1 čípek Suppositoria glycerini Léčiva. Jakmile se dostaví nucení na stolici, nejdéle však
do půl hodiny, pokuste se o vyprázdnění. Po několika dnech vynechávejte čípky a pokoušejte se o
vyprázdnění stolice ve stejnou dobu bez čípků.
Před upotřebením uvolněte čípek roztržením nastřižené fólie nad špičkou čípku.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Suppositoria glycerini Léčiva, než jste měl(a)
Při náhodném požití většího množství čípků, zvláště dětmi, může dojít k žaludeční nevolnosti,
případně ke zvracení. Je vhodné vypít větší množství studené vody a vyhledat lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
3
Může dojít ke dráždění konečníku se svěděním a pálením. V tomto případě nebo při výskytu jiných
neobvyklých reakcí používání čípků ukončete a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
5. Jak přípravek Suppositoria Glycerini Léčiva uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Suppositoria glycerini Léčiva obsahuje
- Léčivou látkou je glycerolum 85% 2,06 g v 1 čípku.
- Pomocnými látkami jsou uhličitan sodný, kyselina stearová
Jak přípravek Suppositoria glycerini Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Suppositoria glycerini Léčiva jsou průhledné, slabě opalizující, bezbarvé až
nažloutlé čípky, torpédovitého tvaru.
Balení: 10 čípků
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva k. s. Praha, U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.9.2014.

Zpět na předchozí stránku.

Články

Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?

Doporučte nás

Novinky e-mailem

Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách a výhodných akcích.

Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.